">

"Умовні рефлекси"


УРОК ІЗ ТЕМИ «УМОВНІ РЕФЛЕКСИ»

Мета уроку.

Освітня: сформувати в учнів поняття про умовні рефлекси як набутий механізм регуляції поведінки; ознайомити з умовами і механізмом утворення умовних рефлексів. Розкрити роль І. П. Павлова у дослідженні умовних рефлексів. Установити подібність і відмінність між безумов­ними і умовними рефлексами.

Розвивальна: розвивати далі розумові здібності учнів, чуттєве сприймання, активність, спосте­режливість, увагу, самостійність.

Виховна: сприяти виробленню корисних зви­чок у дітей.

Учні повинні знати: що таке умовний рефлекс, механізм його утворення, що таке тимчасовий зв'язок і як він утворюється.

Учні повинні вміти: порівнювати безумовний і умовний рефлекси, характеризувати механізм утворення умовних рефлексів, малювати схему рефлекторної дуги умовного рефлексу.

Обладнання: таблиці «Головний мозок», «Утворення і зовнішнє гальмування умовних рефлексів», діафільм «Головний мозок, його функції», дидактичний матеріал, підручник, епідіаскоп.

ХІД УРОКУ

І етап. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів

Завдання 1. Який рефлекс називається безумовним? Наведіть приклади, використайте таблицю.

Завдання 2. Намалюйте схему рефлекторної дуги безумовного слиновидільного рефлексу. Назвіть основні n ланки. Покажіть стрілкою шлях передачі нервових імпульсів.

Завдання 3. Розгляньте фрагмент діафільму «Будова і функції головного мозку. Його ос­новні відділи та їх функції». Покажіть відділи головного мозку, з якими пов'язане утворення безумовного слиновидільного рефлексу.

Схема 1

БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ

Завдання 4. Оберіть правильну відповідь:

1 Види нейронів: а) чутливі; б) рухові; в) вставні.

2 Функції нейронів:

А) сприймають подразнення і передають імпульси від органів чуття до ЦНС;

Б) здійснюють зв'язок між чутливими і ру­ховими нейронами;

В) передають імпульси від ЦНС до робочих органів.

3 Місце розміщення нейронів:

А) тіла та їх відростки зібрані в ЦНС;

Б) тіла нейронів розміщені у вузлах, що ле­жать на шляху до ЦНС;

В) тіла нейронів розміщені в спинному мозку, а їх довгі відростки — за його межами.

Завдання 5. Визначте за алгоритмом харак­терні ознаки безумовного рефлексу (схема І).

Завдання 6. Біологічний диктант.

Визначте серед названих рефлексів харчові або захисні.

1 Кашель.

2 Ковтання.

3 Соковиділення на подразнення рецепторів в порожнині рота.

4 Цуценя обнюхує незнайомий предмет.

5 Людина оглядає нову квартиру.

6 Кліпання повік.

7 Чухання.

Робота з термінами. Дидактична гра «Ромашка».

На «пелюстках» із картону написано терміни («пелюстки» кріпляться на магнітній дошці).

Один учень дає означення поняття, інший — зриває «пелюстку» з відповідним терміном.

Правильність відповіді перевіряється за до­помогою сигнальних карток, якими голосують решта учнів: зелена картка — правильна відповідь; червона картка — неправильна відповідь.

Учні під керівництвом учителя роблять такі висновки.

1 Нервова система утворена нервовою ткани­ною, вона здатна відтворювати подразнення і про­водити збудження.

2 В основі нервової діяльності лежать реф­лекси.

II Етап. Мотивація навчальної діяльності

Учитель звертає увагу учнів на те, що

Безумовні рефлекси не можуть щоразу забезпе­чувати пристосування до змінених умов життя, тому постає запитання: яким чином людина при­стосовується до змінених умов життя? Повідомляються тема і мета уроку.

III ЕТАп. Засвоєння нових знань

Розглядаються такі питання.

1 Що таке умовні рефлекси, їхнє біологічне

Значення (термінологічна робота, записи в зошиті, бесіда).

2 Порівняльна характеристика безумовних і умовних рефлексів (бесіда на основі складеної таб­лиці з використанням підручника).

3 Умови утворення умовних рефлексів (роз­повідь з елементами бесіди, заповнення схеми).

4 Механізм утворення умовних рефлексів (розповідь з елементами бесіди, робота з підруч­ником).

З'ясовуючи перше питання, учитель пояснює етимологію і семантику терміну «умовний реф­лекс».

Учні записують у зошитах означення понят­тя.

Далі звертається увага учнів на те, що понят­тя умовного рефлексу значно ширше, і для його розкриття треба порівняти безумовні й умовні рефлекси.

Пропонується виконати Завдання.

Із наведеного переліку ознак виберіть ті, що характерні для умовних та безумовних рефлексів. Заповніть таблицю. Для відповіді користуйтеся підручником.

Ознаки: природжені, індивідуальні, набуті, спадкові, видові, утворюються протягом життя організму; рефлекторні дуги замикаються у стов­буровій частині головного та у спинному мозку, стійкі, нестійкі рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль.

Учитель корегує відповіді, узагальнює спільні й відмінні ознаки умовних і безумовних реф­лексів.

Далі розглядаються умови, необхідні для утворення умовних рефлексів.

Після розповіді вчителя учні заповнюють схе­му, що проектується через епідіаскоп.

Приблизні відповіді такі.

1 Наявність безумовного подразника.

2 Збіг у часі індиферент­ного (байдужого) і безумовного подразника.

3 Послідовність дій по­дразників, перший — індиферентний.

4 Кора вільна від інших видів діяльності.

5 Нормальне функціону­вання організму.

Механізм утворення умовних рефлексів роз­глядається за таким планом.

Роль І. П. Павлова у дослідженні умовних рефлексів.

Що лежить в основі утворення умовних реф­лексів?

Тимчасовий зв'язок.

За першим пунктом пропонується прослухати коротке повідомлення учня, заздалегідь підготов­леного під керівництвом учителя. Учень може використовувати таблицю «Утворення і гальму­вання умовних рефлексів». Рефлекторне виділен­ня слини на світло пояснюється на основі знань із теми «Травлення в ротовій порожнині».

Заслухавши повідомлення, учні класу разом з учителем роблять такі Висновки.

1 Слина виділяється на подразнення органів чуття рефлекторно.

2 Дослідження рефлексів можна покласти в основу діяльності кори.

Пропонується розглянути малюнок у підруч­нику, де зображене утворення умовного рефлек­су на світло в людини, назвати умовний подраз­ник і безумовний, простежити за ходом нерво­вих імпульсів по рефлекторній дузі.

Після обговорення схем рефлекторних дуг ставляться такі запитання.

Що лежить в основі утворення умовних реф­лексів? Що таке тимчасовий зв'язок? Де утво­рюються тимчасові зв'язки і які докази? Які час­тини головного мозку беруть участь у форму­ванні умовних рефлексів?

Для відповіді учні можуть користуватися підручником.

Учні за допомогою вчителя роблять Висновки.

1 Утворення тимчасових зв'язків властиве не лише корі великого мозку, а й іншим відділам НС

2 Умовні рефлекси формуються внаслідок взаємодії узгодженої діяльності кори, підкіркових центрів ретикулярної формації, лімбічної сис­теми.

Схема 2

УМОВНІ РЕФЛЕКСИ

Висновки записуються в зошиті.

IV Етап. Осмислення об'єктивних зв'язків

Для закріплення причинно-наслідкових зв'язків між будовою і функцією пропонуються такі завдання.

1 Уявіть людину, в якої після хвороби чи поранення повністю перестали функціонувати великі півкулі, проте нормально функціонують інші відділи головного мозку і спинний мозок. Чи житиме ця людина? Які зміни відбудуться в її поведінці?

2 Уявіть такий випадок: людина, замислив­шись, проходила повз свій будинок у справах і механічно зупинилась біля нього, хоч такого на­міру не мала. Чому людина зупинилася?

V ЕТАп. Узагальнення й систематизація знань

Учням пропонується скласти опорну схему

Вивченого матеріалу або визначити ознаки умов­них рефлексів за алгоритмом (схема 2).

VI ЕТАп. Підбиття підсумків уроку

Учитель звертає увагу на активність учнів, коментує їх участь у обговоренні теми уроку, ви­ставляє оцінки.

VII Етап. Домашнє завдання

Параграф підручника.

Провести спостереження за котом та собакою. Які умовні рефлекси легше утворюються в кота, а які — в собаки?


Пошук
Вітання
Ми раді вітати вас на нашому порталі. Сподіваємося, ви знайдете у нас досить багато нового і цікавого.